• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Suối Đạo Vô Vi - Audio-mp3

Suối Đạo Vô Vi - Audio - mp3 giúp Quý Vị có thể tải xuống máy để nghe những khi không có Wi-Fi

Title Live Streaming Download, iPhone, iPad
40. Soi Hồn là gì Hữu ích Pháp Soi Hồn- Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
45. Pháp Luân Thường Chuyển Huệ tâm khai-cách hành đúng - Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
44. Ngũ Uẩn Giai Không-Mô Ni Châu- Xá Lợi -Ngũ Khí Triều Ngươn-Tam Huê Trụ Đảnh ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
41. Minh Cảnh Đài- Mở Huệ là gì Đệ tam nhãn-Mắt âm dương-Quỉ môn quan Lời Giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
42. Lý giải những giấc chiêm bao-Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
43. Hỏa Tam muội - Kể chuyện và vấn đạo ĐTS Đỗ Thuần Hậu tâm tâm tương ứng qua ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
39. Tâm tâm tương ứng Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu qua Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
03. Ý nghĩa Suối Đạo Vô Vi?-Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
02. Cách Nguyện trong phần hành thiền-ý nghĩa và hữu ích-?Lời Giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
37. Pháp soi hồn-Phân tích-Ý nghĩa-cách hành đúng- Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
09. Chấn động lực Niệm lục tự di đà do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thực hiện mp3
16. Thiền thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp-Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thực hành mp3
18. Cách luyện Niệm Phật theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp- Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
19. Hữu ích của Niệm Phật theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp-Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
26. Hữu ích tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp- Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
27. Tu là gì? theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp P. 1-Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
28. Ý Nghĩa - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
25. Đời Đạo Song Tu- theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp- Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
14. Lạy kiếng Vô Vi và sự hữu ích- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
15. Kiếng Vô Vi ý nghĩa và hữu ích- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
32. ĐTS Đỗ Thuần Hậu Người sáng lập ra Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mp3
34. Lời Khuyến Tu - Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
33. Phương Châm Siêu Hình Tự Trị - Lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
36. Đấng toàn năng và sự quang chiếu của các Chư Phật giúp đỡ nhân loại-Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
01. Thượng Đế cho ta những gì?-Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
05. Con người từ đâu đến?-Lời giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng theo Pháp Lý Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mp3
24. Chết sẽ đi về đâu? - Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mp3
21. Học chết trước khi chết -Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
23. Hậu sự và thờ cúng người khuất như thế nào cho đúng cách? - Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
20. Tâm tâm tương ứng với người từ cõi vô hình - Lời Khuyên Giải của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
11. Thổ Thần Thổ Địa Ông Táo Tầng giới Địa Tiên - Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
04. Phước là gì? Huệ là gì?Phước từ đâu có? Phước huệ song tu là sao ?-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
07. Tạo Nghiệp thọ nghiệp và giải nghiệp- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
08. Nghiệp là gì -Nghiệp nằm ở đâu?-Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
10. Nghiệp sát - Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mp3
35. Chay Mặn- Trường chay diệt dục-Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
06. Ấn tam muội Ấn Quan Âm phép tự bảo vệ trong cõi vô hình-Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
12. Con cái định luật vay trả - Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
13. Vợ chồng duyên nghiệp vay trả- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
17. Cửu Huyền là gì?Thất Tổ là gì?- Lời ĐT Lương Sĩ Hằng theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mp3
29. Thiên Ma - Địa Ma - Tâm Ma - Ma nhập - Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
30. Chiêm bao- ý nghĩa của nó ? Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
31. Tẩu Hỏa nhập Ma là gì ? - Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng mp3
38. Cõi Tiên-36 Sao Thiên Cương 72 Sao Địa Sát-Thần Thánh-và Địa Tiên - Lời Giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng mp3
     

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

  Khi mở nhiều băng để nghe đôi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.