• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1984

Băng Giảng

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Buổi Tạ Từ tại Kent 01-20-1984 Kent, Washington mp3
Xã Thân Cầu Đạo khánh thành TD VanHorne 04-04-1984 Montreal, Canada mp3
Xã Thân Cầu Đạo Montreal 04-05-1984 Montreal, Canada mp3
Thức Tâm Arrowhead 05-12-1984 Arrowhead, USA mp3
Động Tịnh Thanh Thoát 07-01-1984 Juilly, France mp3
Khai Tâm 07-14-1984 Gien, France mp3
Niềm Tin Thanh Tịnh 08-24-1984 Amphion-Les-Bain, France mp3
Niềm Tin Thanh Tịnh 2 08-27-1984 Amphion-Les-Bain, France mp3
Tạ Từ Paris 10-07-1984 Paris, France mp3
Tịnh Tâm 10-25-1984 Bangkok, Thailand mp3
Trao Đổi Đạo Pháp 11-xx-1984 Úc Châu mp3
Minh Giác 12-09-1984 Australia mp3
Thiền Chung Tạm Biệt 12-20-1984 Melbourne, Úc Châu mp3
Tân Niên Giáp Tý tại Montreal 01-01-1984 Montreal, Canada mp3
Thiền Thức 03-06-1984 Montreal, Canada mp3
Tận Diệt Si Mê 10-06-1984 Paris, France mp3
Sám Hối và Niềm Tin 03-07-1984 Juilly, France mp3
Từ Biệt Quy Thức 24-09-1984 Amphion, France mp3
Chung Thiền 17-11-1984 Kabramata, Úc Châu mp3
Thực Hành Chánh Giác 25-11-1984 Kabramata, Úc Châu mp3
Xây Dựng và Đoàn Kết 01-12-1984 Montreal, Canada mp3
Hành Triễn Khai Minh 23-12-1984 Melbourn, Úc Châu mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.