• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1985

Băng Giảng

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Nguyên Ý Siêu Minh 01-27-1985 Melbourne, Úc Châu mp3
Qui Giác Chân Giác 02-10-1985 Perth, Úc Châu mp3
Tưởng Phật trong mùa Phật Đản 06-09-1985 Vancouver, Canada mp3
Hào Quang Vô Tận Đại Hội Vô Vi kỳ 4 07-07-1985 California, USA mp3
Xưng Danh Tá Danh 07-29-1985 Montreal, Canada mp3
Đức Thầy giảng tại thiền đường Gudruvet 08-28-1985 Gudruvet, Danemark mp3
Giải Tỏa Đời Đạo Điển Giới 09-27-1985 Montreal, Canada mp3
Thực Hành và Kiểm Chứng 10-06-1985 Houston, USA mp3
Đại Hội Thanh Tịnh xx-xx-1985 Carlifornia, USA mp3
Nguyên Điển Siêu Nhiên 1 xx-xx-1985 Los Angeles, USA mp3
Nguyên Điển Siêu Nhiên 2 06-01-1985 Los Angeles, USA mp3
Chơn Thành Phân Giải 06-01-1985 Melbourne, Úc Châu mp3
Thuyết Pháp 06-01-1985 Melbourne, Úc Châu mp3
Tiến Trình Minh Giải 23-02-1985 Hong Kong mp3
Duyên Nghiệp Dẫn Tu 26-04-1985 Manila mp3
Tình Thương Khai Giảng 23-05-1985 Houston, USA mp3
Hóa Sanh Tự Thức 03-06-1985 San Jose, USA mp3
Mùa Phật Đản 09-06-1985 Vancouver, Canada mp3
Rộng Hẹp Do Ta 30-06-1985 San Jose, USA mp3
Tham Thiền Quán Thông 05-07-1985 Long Beach , USA mp3
Trung Ngươn Thanh Tịnh 15-07-1985 Danemark mp3
Quy Giác Chơn Giác 10-2-1985 Perth, Úc Châu mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.