• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Văn Bản

  

 ÐỜI ÐẠO GIẢI THOÁT

 Montréal, ngày 14/ 11/ 1982 

    

 

Thưa các bạn,
Hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền trong thanh tịnh và chúng ta đồng nghiên cứu trong thiền thức sẵn có của chúng ta. Ở thế gian nói đến TU, mọi người đều cảm thấy lạ! Và mỗi mỗi nhắc đến chữ TU là đời bất mãn! Tại sao phải đi tu? Cuộc đời đầy lạc thú, tại sao tôi phải TU? Gia đình đầy êm đẹp tại sao tôi phải TU? Cho nên khi TU rồi chúng ta mới thấy rõ. Càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn và rõ rệt hơn về cái chữ giải thoát! GIẢI là sao? THOÁT là sao? Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình! Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn! Lo đủ thứ! Chúng ta đã ôm lấy đủ thứ. Ngày hôm nay chúng ta tu thanh tịnh rồi dần dần chúng ta quên đi, có phải giải không các bạn? Những sự mà chúng ta ôm ấp hận thù, ghen ghét, buồn tủi, ngày hôm nay nó tan biến mất dần dần. Phải nó GIẢI không? Nó GIẢI nó đi đâu? Nó GIẢI nó phải THOÁT! Cho nên cảnh đời của chúng ta. Chúng ta người tu trong sự giải thoát của đời. Mà trước kia chúng ta ôm ấp, một cây kim, một sợi chỉ chúng ta cũng sợ mất! Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai bổn tánh, chưa biết được sự cấu trúc do đâu mà có sự hiện hữu tại mặt đất này!


Đời Đạo Giải Thoát .....  đọc thêm