• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1986

Băng Giảng 1986

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Khóa 2 Vĩ Kiên Thanh Khí Điển 04-25-1986 California, USA mp3
Khóa 2 Thiền Viện Vĩ Kiên Thanh Tịnh 04-28-1986 California, USA mp3
Khóa 4 Thiền Viện Vĩ Kiên Nguyên Điển 1 05-13-1986 California, USA mp3
Khóa 4 Thiền Viện Vĩ Kiên Nguyên Điển 2 05-13-1986 California, USA mp3
Khóa Đặc Biệt Thiền Viện Vĩ Kiên Tình Thương 05-23-1986 California, USA mp3
Đại Hội Vô Vi kỳ 5 Huấn Từ Khai Mạc 07-03-1986 Vancouver, Canada mp3
Đại Hội Vô Vi kỳ 5 Niềm Tin Xây Dựng 07-05-1986 Vancouver, Canada mp3
Đại Hội Vô Vi kỳ 5 Qui Thức Thanh Tịnh 07-05-1986 Vancouver, Canada mp3
Đức Thầy thuyết giảng tại Montreal 08-10-1986 Montreal, Canada mp3
Lời Minh Luận của Đức Thầy về Tha Lực 09-23-1986 Montreal, Canada mp3
Chúc Tết Năm Bính Dần 11-01-1986 Hong Kong mp3
Thực Hành Tự Cứu 21-02-1986 BangKok mp3
Khóa 1 Vĩ Kiên Vấn Đạo 16-04-1986 TV Vĩ Kiên, CA. mp3

Khóa 1 VK, Sự Nhịn Nhục

16-04-1986 TV Vĩ Kiên, CA. mp3

Khóa 1 VK, Tu Đạo Kinh 01

17-04-1986

TV Vĩ Kiên, CA.

mp3
Khóa 1 VK, Tu Đạo Kinh 02 17-04-1986 TV Vĩ Kiên, CA. mp3
Khóa 2 VK, 10 Điều Tâm Đạo 21-04-1986 TV Vĩ Kiên, CA. mp3
Khóa 2 VK, Tâm Điển Thanh Tịnh 23-04-1986 TV Vĩ Kiên, CA. mp3
Khóa 3 VK, Âm Ba Đại Hồn 06-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA. mp3
Khóa 3 VK, Nhẫn Hòa 05-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
Khóa 4 VK, Quy Thức 12-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
Khóa 4 VK, HòƠi 13-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
Khóa 4 VK, Nhịn Nhục 14-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
Khóa 4 VK, Duyên Nghiệp 15-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
Khóa 4 VK, Vấn Đạo 15-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
Khóa 4 VK, Tha Thứ và Thương Yêu 17-05-1986 TV Vĩ Kiên, CA mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.