• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
03/10/2018 Bài giảng "Đường Về Nguồn Cội" (phần cuối) tại tại Manila, Phi Luật Tân ngày 24 tháng 4 năm 1983
Nhạc: "Đường không đi không đến"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
03/03/2018 Bài giảng "Đường Về Nguồn Cội" (phần 2) tại tại Manila, Phi Luật Tân ngày 24 tháng 4 năm 1983
Nhạc: "Bạn Ơi 6"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it