• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
09/16/2017 Bài giảng Mẫu Ái tại Sài Gòn, Việt Nam, tháng 10 năm 1973;
Nhạc: "Nhớ Thầy"; Vấn Đạo
Sài Gòn , Việt Nam mp3
09/09/2017 Bài giảng Mẫu Ái tại Sài Gòn, Việt Nam, tháng 9 năm 1973;
Ngâm Thơ: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Sài Gòn , Việt Nam mp3
09/02/2017 Bài giảng Mẫu Ái tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 8 tháng 9 năm 1973;
Nhạc: "Quê Mẹ"; Vấn Đạo
Sài Gòn , Việt Nam mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it