• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật

Đức Thầy trả lời tất cả thắc mắc về Pháp Niệm Phật

Đây là tài liệu QUÝ tuy âm thanh không được rỏ nhưng Quý Vị lắng nghe thì sẽ thấy kết quả vô vàng. Trong khi chờ đợi ban kỹ thuật cố gắng lọc âm thanh và không để quý vị chậm trể trên đường Tu Học nên ban kỹ thuật quyết định để lên web gấp.

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 1 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 2 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 3 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 4 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 5 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 6 1974-20001 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 7 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy trả lời về Pháp Niệm Phật, phần 8 1974-2000 VN, Hãi Ngoại mp3
Đức Thầy giảng về Pháp Niệm Phật 1986 Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
Đức Thầy Niệm Phật 1986 Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.