• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone
12/31/2011 Bài giảng "Nhất Niên Kết Thúc, Nhất Niên Lai" ngày 27/1/1973 tại Sài Gòn, Việt Nam;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
12/24/2011 Bài giảng "Giáng Sinh Giải Thóat" ngày 24/12/1983 tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Tình Mẹ Giáng Sinh"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
12/17/2011 Bài giảng "Rộng Hẹp Do Ta" (phần 2) ngày 30/06/1985 tại San Jose, California;
Nhạc: "Đuốc Sáng Soi Đời"; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
12/10/2011 Bài giảng "Rộng Hẹp Do Ta" ngày 30/06/1985 tại San Jose, California;
Nhạc: "Đường Đi Thật"; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
12/03/2011 Bài giảng "Minh Tâm Thiền Giác" - Phần 2 - ngày 6/3/1983 tại Palawan, Phi Luật Tân;
Nhạc: "Tâm Mang Khí Giới Tình Thương"; Vấn Đạo
Phi Luật Tân mp3
11/26/2011 Bài giảng tại Úc Châu năm 1987; Nhạc: "Cảm Tạ Thầy Yêu"; Vấn Đạo Úc Châu mp3
11/19/2011 Bài giảng "Dục Vọng Bất Thành " ngày 1 tháng 1 năm 1978 tại Sài Gòn, Việt Nam;
Nhạc "Dư Âm"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/12/2011 Bài giảng "Minh Tâm Thiền Giác" ngày 6 tháng 3 năm 1983 tại Palawan, Phi Luật Tân;
Ngâm Thơ "Áo Giáp Tình Thương"; Vấn Đạo
Palawan, Phi Luật Tân mp3
11/05/2011 Trích đọan phần 2 bài thuyết giảng cho cộng đồng tại Washington DC, Hoa Kỳ;
Vọng Cổ "Đạo Tâm"; Vấn Đạo
Washington DC, Hoa Kỳ mp3
10/29/2011 Trích đọan bài thuyết giảng cho cộng đồng tại Washington DC, Hoa Kỳ;
Nhạc "Anh và Tôi"; Vấn Đạo
Washington DC, Hoa Kỳ mp3
10/22/2011 Trích đọan bài giảng "Diễn Tiến Tu Học", phần 2, ngày 27/3/1983 tại Manila, Phi Luật Tân;
Nhạc "Kiếp Nào"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
10/15/2011 Trích đọan bài giảng "Diễn Tiến Tu Học", phần 1, ngày 27/3/1983 tại Manila, Phi Luật Tân;
Nhạc "Thực Hành "; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
       
10/08/2011

Trích đọan bài giảng "Quang Vinh Thanh Nhẹ", ngày 30/12/1991 tại Montréal, Canada- Phần 2;
Ngâm Thơ: "Con Ơi"; Vấn Đạo

Montréal, Canada

mp3
10/01/2011

Trích đọan bài giảng "Quang Vinh Thanh Nhẹ", ngày 30/12/1991 tại Montréal, Canada- Phần 1;
Ngâm Thơ: "Sống Khỏe Chết Vui "; Vấn Đạo

Montréal, Canada

mp3
09/24/2011

Bài Giảng tại Đại Hội Kỳ 11 "Tu Hành Tự Thức", ngày 29/12/1992 - Phần 2;
Nhạc: "Chèo Thuyền Qua Sông"; Vấn Đạo

Hồng Kông

mp3
09/17/2011

Bài Giảng tại Đại Hội Kỳ 11 "Tu Hành Tự Thức", ngày 29/12/1992 - Phần 1;
Nhạc: "Hát Cho Em, Hát Cho Anh"; Vấn Đạo

Hồng Kông

mp3
09/10/2011

Bài Giảng: Trích đọan "Chơn Kinh 2"; Nhạc: "Đuốc Sáng Soi Đời "; Vấn Đạo

Montreal, Canada

mp3
09/03/2011

Bài Giảng "Sám Hối và Niềm Tin" tại Juilly, Pháp, ngày 3/7/1984 - Phần 2;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy"; Vấn Đạo

Juilly, Pháp

mp3
08/27/2011

Bài Giảng "Sám Hối và Niềm Tin" tại Juilly, Pháp, ngày 3/7/1984 - Phần 1;
Nhạc: "Giải Sầu"; Vấn Đạo

Juilly, Pháp

mp3
08/20/2011

Bài Giảng "Thiên Địa Huy Hòang" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15/6/1974
Nhạc: "Thân Ta Là Hạt Bụi"; Vấn Đạo

Sài gòn, Việt Nam

mp3
08/13/2011

Bài Giảng "Chủ Nhân Tự Giác" tại Sài gòn, Việt Nam, ngày 31/07/1977
Ngâm Thơ: “Thập Nhị Nhơn Hiền”; Vấn Đạo

Sài gòn, Việt Nam

mp3
08/06/2011

Bài Giảng "Khí Giới Tình Thương" tại Houston, Texas, ngày 5/11/2002
Nhạc: “Khí Giới Tình Thương”; Vấn Đạo

Houston, Texas

mp3
07/30/2011

Bài Giảng "Mẫu Ái Kỳ 17" tại Montréal, Canada, ngày 2/5/1980;
Nhạc: “Người Yêu Cô Đơn”; Vấn Đạo

Montreal, Canada

mp3
07/23/2011

Bài Giảng tại Thiền Đường Thiền Thức, Los Angeles, USA
ngày 1/9/1994 (tiếp theo); Nhạc: “Một Ngày Ta Tu”; Vấn Đạo

Thiền Đường Thiền Thức, Los Angeles, USA

mp3
07/16/2011

Bài Giảng tại Thiền Đường Thiền Thức, Los Angeles, USA ngày
1/2/1994
Nhạc: “Biết Đến Bao Giờ”; Vấn Đạo

Thiền Đường Thiền Thức, Los Angeles, USA

mp3
07/09/2011

Bài Giảng trong Ngày Khai Mạc Đại Hội Tâm Linh (27/08/1989)
tại Bruxelles, Bỉ Quốc;
Ngâm Thơ: “Khí Giới Tình Thương”; Vấn Đạo

Bruxelles, Bỉ Quốc

mp3
07/02/2011

Bài Giảng "Đạo Là Gì?" ngày 7/11/1982 tại Montréal, Canada;
Nhạc: “Thực Hành Tự Cứu”; Vấn Đạo

Montréal, Canada

mp3
06/25/2011

Bài Giảng "Tôi Tầm Tôi" ngày 2/8/1981 tại Los Angeles, USA;
Nhạc: “Anh Và Tôi”

Los Angeles, USA

Live Streaming Download
mp3
06/18/2011

Bài Giảng ngày 29/12/1979 tại Montréal, Canada;
Ngâm Thơ: “Yêu Cha”; Vấn Đạo

Montréal, Canada

Live Streaming Download
mp3
06/11/2011

Bài Giảng “Duyên Tình Đạo Đạt” tại Sàigòn,Việt Nam, ngày 4/9/1977
Vấn Đạo; Nhạc: “Phân Ranh Đạo Đời”

Sàigòn,Việt Nam

Live Streaming Download
mp3
06/04/2011

Bài Giảng “Từ Bi Hỷ Xả” (trích đọan);
Vọng Cổ: “Từ Bi Nhiệm Màu”; Vấn Đạo

Thiền Viện Vĩ Kiên

Live Streaming Download
mp3
05/28/2011

Bài Giảng “Lời Chú Giảng Hồi thứ 52 Địa Ngục Du Ký”;
Ngâm Thơ: “Nhắc Nhở (trích đọan)”; Vấn Đạo

Thiền Viện Vĩ Kiên

Live Streaming Download
mp3
05/21/2011

Bài Giảng tại Khóa Sống Chung Hòa Bình ngày 9/4/1994, Texas, USA;
Nhạc: ”Cô Gái Vô Vi”; Vấn Đạo

Texas, USA

Live Streaming Download
mp3
05/14/2011

Bài Giảng :"Tâm Linh Tự Giác " tại Sài Gòn , Việt Nam , ngày 09/10/1977;
Nhạc : “Chỉ Là Phù Du ”; Vấn Đạo

Sài Gòn , Việt Nam

Live Streaming Download
mp3
05/07/2011

Bài Giảng :"Mẫu Ái Kỳ 1" tại Montréal, Canada, ngày 12/1/1980;
Ngâm Thơ: “Quê Mẹ”; Vấn Đạo

Montréal, Canada

Live Streaming Download
mp3
04/30/2011

Bài Giảng về Tình Yêu của Thượng Đế; Nhạc: “Diệu Pháp Vô Vi”

Thiền Viện Vĩ Kiên

Live Streaming Download
mp3
04/23/2011

Bài Giảng “Lời Chú Giảng Hồi thứ 35 Địa Ngục Du Ký”;
Nhạc: “Cái Trống”; Vấn Đạo

Thiền Viện Vĩ Kiên

Live Streaming Download
mp3
04/16/2011

Bài Giảng “Hùng Vĩ Giao Liên” tại Alaska năm 1998, Phần 2;
Ngâm Thơ: “Áo Giáp Tình Thương”; Vấn Đạo

Alaska

Live Streaming Download
mp3
04/09/2011

Bài Giảng “Hùng Vĩ Giao Liên” tại Alaska năm 1998, Phần 1;
Ngâm Thơ: “Hồi Quang Phản Chiếu”; Vấn Đạo

Alaska

Live Streaming Download
mp3
04/02/2011

Bài Giảng “Lời Chú Giảng Hồi thứ 17 Địa Ngục Du Ký”;
Nhạc: “Tu Vô Vi”; Vấn Đạo

Thiền Viện Vĩ Kiên

Live Streaming Download
mp3
03/26/2011

Bài Giảng tại Khóa Dũng Chí – Phần 2
Nhạc: “Đường Không Đi Không Đến”;Vấn Đạo

Amphion Les Bains, Ngày 12/6/1988

Live Streaming Download
mp3
03/19/2011

Bài Giảng tại Khóa Dũng Chí – Phần 1
Nhạc: “Dũng Hành”;Vấn Đạo

Amphion Les Bains

Ngày 12/6/1988;

Live Streaming Download
mp3
03/12/2011

Bài Giảng “Mẫu Ái Kỳ 175”;

Nhạc: “Chèo Thuyền Qua Sông”;
Vấn Đạo

SàiGòn

ngày 22/6/1974

Live Streaming Download
mp3
03/05/2011

Bài Giảng “Lời Chú Giảng Hồi thứ 19 Địa Ngục Du Ký”;
Nhạc: “Quý Yêu Thầy”; Vấn Đạo

 
Live Streaming Download
mp3
02/26/2011

Trích đoạn bài giảng về Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật ;

Nhạc: “Thinh Không”; Vấn Đạo

 
Live Streaming Download
mp3
02/19/2011

Bài Giảng “Lời Chú Giảng Hồi thứ 14 Địa Ngục Du Ký”;

Nhạc: “Con Sông Có Hai Giòng Nước”; Vấn Đạo

 
Live Streaming Download
mp3
02/12/2011

Bài Giảng: “Tăng Trưởng Điển Năng”, Montréal, Canada, ngày 27/11/1993
Vấn Đạo; Nhạc: “Duyên Lành”

 
Live Streaming Download
mp3
02/05/2011

Bài Giảng tại Thiền Đường Thiền Thức,

Los Angeles, California

Vọng Cổ : “Tâm Sự Đầu Năm ”; Vấn Đạo

 
Live Streaming Download
mp3
01/29/2011

Bài Giảng: “Mẫu Ái kỳ 1 ”

Vọng Cổ : “Từ Bi Nhiệm Màu ”; Vấn Đạo

 
Live Streaming Download
mp3
01/22/2011

Trích đọan bài giảng: “Chơn Kinh 1”

Nhạc: “Yêu Cha”; Vấn Đạo

 
Live Streaming Download
mp3
01/15/2011 Bài giảng ngày 4/5/1986 trong Khóa 3 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California;
Ngâm Thơ: “Thập Nhị Nhơn Hiền”.
 
Live Streaming Download
mp3
01/08/2011 Bài giảng “Quy Hội Tân Niên” tại Montréal, Canada, ngày 7/1/1984- Nhạc: “Nhìn Hạnh Thầy”, Vấn Đạo Phần 2
Live Streaming Download
mp3
01/01/2011 Bài giảng “Quy Hội Tân Niên” tại Montréal, Canada, ngày 7/1/1984- Phần 1 ; Vấn Đạo Phần 1
Live Streaming Download
mp3
       

 

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it