• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1988

Băng Giảng 1988

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Thuyền Về Bến Giác 04-03-1988 California, USA mp3
Vui Hạnh Tân Nguyệt, thiền đường Tân Nguyệt San Jose 04-13-1988 San Jose, USA mp3
Niềm Tin và Trật Tự 05-01-1988 Bangkok, Thailand mp3
Cảm Thức về Tết Vô Vi 06-03-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Khóa Hùng Tâm, thiền viện Qui Thức 06-03-1988 TV Qui Thức, Pháp mp3
Luận Đạo, Strasbourg 06-08-1988 Strasbourg, France mp3
Luận Đạo với Denis Bach 06-10-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Khóa Dũng Chí 1, Amphion-Les-Bain 06-12-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Khóa Dũng Chí 2, Amphion-Les-Bain 06-12-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Khóa Dũng Chí 3, Amphion-Les-Bain 06-12-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Khóa Dũng Chí 4, Amphion-Les-Bain 06-13-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Khóa Dũng Chí 5, Amphion-Les-Bain 06-13-1988 Amphion-Les-Bains, France mp3
Tết Hồi Sinh ngày 1, Washington 07-02-1988 Washington, USA mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.