• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1989

Băng Giảng 1989

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Vui Xuân 1 Montreal 12-31-1988 Montreal, Canada mp3
Vui Xuân 2 Montreal 01-01-1989 Montreal, Canada mp3
Vui Xuân 3 Montreal 01-02-1989 Montreal, Canada mp3
Thuyết Pháp 1 Bankstown 06-17-1989 Bankstown mp3

Thuyết Pháp 2 Bankstown

06-17-1989 Bankstown mp3

Nhân Quả Cánh Của Vô Vi 1 Banktown

06-18-1989

Bankstown

mp3
Nhân Quả Cánh Của Vô Vi 2 Banktown 06-18-1989 Bankstown mp3
Nhân Quả Cánh Của Vô Vi 3 Banktown 06-18-1989 Bankstown mp3
Tết Long Vân Tham Thiền ngày 2 07-03-1989 California, USA mp3
Tết Long Vân Tham Thiền ngày 3 07-04-1988 California, USA mp3
Đưa Châm Cứu Về Đạo 1 Bruxelles 09-22-1989 Bruxelle mp3
Đưa Châm Cứu Về Đạo 2 Bruxelles 09-22-1989 Bruxelle mp3
Đưa Châm Cứu Về Đạo 3 Bruxelles 09-22-1989 Bruxelle mp3
Thuyết Pháp tại Bruxelles ngày 1 09-23-1989 Bruxelle mp3
Vấn Đạo 1 tại Bruxelles ngày 1 09-23-1989 Bruxelle mp3
Vấn Đạo 2 tại Bruxelles ngày 1 09-23-1989 Bruxelle mp3
Thuyết Pháp tại Bruxelles ngày 2 09-24-1989 Bruxelle mp3
Vấn Đạo 1 tại Bruxelles ngày 2 09-24-1989 Bruxelle mp3
Vấn Đạo 2 tại Bruxelles ngày 2 09-24-1989 Bruxelle mp3

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.