• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1992b

Băng Giảng 1992

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Tận Tình Phân Giải 1 03-29-1992 Montréal, Cadata mp3
Tận Tình Phân Giải 2 03-29-1992 Montréal, Cadata mp3
Tận Tình Phân Giải 3 03-29-1992 Montréal, Cadata mp3
Tận Tình Phân Giải 4 03-29-1992 Montréal, Cadata mp3
Tận Tình Phân Giải 5 03-29-1992 Montréal, Cadata mp3
Sống Vui Hòa Bình 1 06-02-1992 Rome_Burg mp3

Sống Vui Hòa Bình 2

06-02-1992 Rome_Burg mp3

Sống Vui Hòa Bình 3

06-02-1992

Rome_Burg

mp3
Sống Vui Hòa Bình 4 06-02-1992 Rome_Burg mp3
Du Hành Tự Thức 1 07-24-1992 Hong Kong mp3
Du Hành Tự Thức 2 07-24-1992 Hong Kong mp3
Du Hành Tự Thức 3 07-24-1992 Hong Kong mp3
Du Hành Tự Thức 4 07-24-1992 Hong Kong mp3
Du Hành Tự Thức 5 07-24-1992 Hong Kong mp3
Du Hành Tự Thức 6 07-24-1992 Hong Kong mp3

Du Hành Tự Thức 7

07-24-1992 Hong Kong mp3

Du Hành Tự Thức 8

07-24-1992

Hong Kong

mp3
Hành Tiến 11-15-1992 Los Angeles, CA, USA mp3
Thiền Đường Thiền Thức Luận Đạo 1 11-15-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Thiền Đường Thiền Thức Luận Đạo 2 11-15-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Tiệc đàm với bạn đạo Nam California 11-15-1992 Santa Ana, CA, USA mp3
Du Hành Tự Thức kỳ 2 Huấn Từ 12-29-1992 Hong Kong mp3

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.