• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy giảng 1

Đức Thầy giảng 1

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Trích Đoạn Đức Thầy Giảng Về Sống Chết, Mai Táng Và Cúng Giỗ_1

xx-xx-xxxx xxx mp3

Trích Đoạn Đức Thầy Giảng Về Sống Chết, Mai Táng Và Cúng Giỗ_2

xx-xx-xxxx xxx mp3
Những Lời Giáo Huấn Cần Ghi Nhớ - Hé Lộ Chút Thiên Cơ_1 xx-xx-xxxx xxx

mp

 

Những Lời Giáo Huấn Cần Ghi Nhớ - Hé Lộ Chút Thiên Cơ_2 xx-xx-xxxx xxx mp3
Trích Đoạn Đức Thầy Giảng Ăn Chay Ăn Mặn xx-xx-xxxx xxx mp3
Trích Đoạn Đức Thầy Giảng Liên Quan Đến Thiên Chúa Giáo xx-xx-xxxx xxx mp3
Trích Đoạn Đức Thầy Giảng Về Tình Dục xx-xx-xxxx xxx mp3
Trích Đoạn Đức Thầy Giảng Về Kính Vô Vi xx-xx-xxxx xxx mp3
Tâm Nghiệp Là Gì - Trong Sanh Có Tử, Trong Tử Có Sanh xx-xx-xxxx xxx mp3
Tu Hoài Không Thấy Gì - Lấy Oán Làm Ân - Làm Cách Nào Để Định Tâm xx-xx-xxxx xxx mp3
Làm Cách Nào Để Mau Mở Huệ Tâm xx-xx-xxxx xxxx mp3

Làm Sao Biết Được Người Tu Đã Mở Huệ _

Tâm Can Tỳ Phế Thận

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Học Động Và Tịnh - Khóa 1 TV Vĩ Kiên xx-xx-xxxx xxxx mp3
Nhẫn Là Gì - Đại Linh Căn - Khóa 3 TV Vĩ Kiên xx-xx-xxxx xxxx mp3
Điển Mới Giải Được Nghiệp Tâm, Lý Không Giải Được Nghiệp Tâm xx-xx-xxxx xxxx mp3
Người Tụng Kinh Sẽ Bị Mất Nguyên Khí xx-xx-xxxx xxxx mp3
Làm Thế Nào Để Quán Thông - Sự Việc Giải Thoát xx-xx-xxxx xxxx mp3
Yêu Thương - Điển Hóa Văn - Điểm Đạo Là Gì - Khóa 2 TV Vĩ Kiên xx-xx-xxxx xxxx mp3
Cấm Khẩu Có Lợi Gì Không? xx-xx-xxx xxxx mp3

Mở Huệ Là Gì - Tu Theo Phật Mà Còn Phong Chức Là Tà

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Ngộ Diệu Pháp - Chồng Tu Vợ Không Tu xx-xx-xxxx xxxx mp3
Người Tu Vô Vi Thầy Bói Coi Không Đúng Nữa xx-xx-xxx xxxx mp3
Âm Ba Đại Hồn Là Gì? Trược Là Gì? xx-xx-xxxx xxxx mp3
Huấn Từ Khai Mạc Khóa 3 - Âm Ba Đại Hồn Tại TV Vĩ Kiên xxxx mp3
Niết Bàn Trần Gian - Quy Nhất Rồi Mới Quy Thức xx-xx-xxxx xxxx mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

Khi mở nhiều băng để nghe đôi khi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.