• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy giảng 3

Đức Thầy giảng 3

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Hỏi Về Phương Pháp Công Phu - Nên Dùng Nhân Điện Chữa Bệnh Không ?

xx-xx-xxxx xxx mp3

Tại Sao Tu Hành Lại Bị Ma Nhập - Điển Vĩ Kiên Và Điển Di Đà

xx-xx-xxxx xxx mp3
Vấn Đạo Về Thiên Chúa Giáo - Có Mấy Loại Ma xx-xx-xxxx xxx

mp3

Bước Vào Kỷ Nguyên Di Lạc Phần Hồn Đi Đâu? xx-xx-xxxx xxx mp3
Xác Và Hồn Là Hai Phần Khác Nhau xx-xx-xxxx xxx mp3
Mười Điều Tâm Đạo 04-21-1986 TV Vĩ Kiên mp3
Quy Nguyên - Làm Sao Biết Mình Tu Đúng Đường? xx-xx-xxxx xxx mp3
Đại Ân Xá Kỳ 3 - Tưởng Phật, Phật Độ xx-xx-xxxx xxx mp3
Tu Vô Vi Mới Được Giải Thoát - Tiên Tri Nostra Damus xx-xx-xxxx xxx mp3
Luật Của Thượng Đế - Kim Chỉ Nam Của Người Tu Vô Vi - Tu Bằng Trí Bằng Ý xx-xx-xxxx xxx mp3
Phàm Ngã Và Chơn Ngã - Chuyển Dục Giữa Vợ Chồng xx-xx-xxxx xxxx mp3
Chơn Điển Và Tà Điển Amphion 1986 xx-xx-1986 Amphion mp3
Thượng Đế Với Chúa Khác Nhau Thế Nào? - Bàng Môn Tả Đạo xx-xx-xxxx xxxx mp3
Ông Tám Không Có Nước Thánh, Ông Tám Chỉ Có Nước Đái xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy Giảng Ta Tu Cho Ta - Địa Ngục Là Gì, Ở Đâu? xx-xx-xxxx xxxx mp3
Lục Căn, Lục Trần, Lục Thông xx-xx-xxxx xxxx mp3

Đức Thầy Giảng Kim Cang Kim Đơn - Tu Lâu Có Còn Cần 3 Pháp Nữa Không?

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Duyên Nào Đến Với Ta Thì Ta Độ - Bác Sĩ Bắt Con Ăn Mặn xx-xx-xxxx xxxx mp3
Phàm Tâm, Đạo Tâm - Hạ Trung Thượng - Giới Siêu Thượng Thừa Vô Thừa xx-xx-xxx xxxx mp3

Nếu Không Có Điạ Ngục Thì Không Có Thiên Đàng

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Nhân Sinh Quan, Vô Vi Quan xx-xx-xxxx xxxx mp3
Cúng Lạy - Thức Hòa Đồng - Có Dâm Mới Có Dục xx-xx-xxx xxxx mp3
Đức Thầy giảng Mùa Xuân Của Tâm Đạo - Côn Lôn Sơn - Chánh Pháp xx-xx-xxxx xxxx mp3
Chúng Ta Đang Sống Với Luật Trời - Giá Trị Của Nam Mô A Di Đà Phật xx-xx-xxxx xxxx mp3
Nhân Nhân Giai Thành Phật - Hồn Thiêng Long Hoa Long Vân xx-xx-xxxx xxxx mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

Khi mở nhiều băng để nghe đôi khi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.