• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế là một truyền thống đã được tổ chức liên tục hàng năm khởi đầu từ năm 1982 cho đến nay. Ðại hội được thành hình do sự phát tâm của các hành giả Vô Vi trên khắp thế giới nhằm mục đích trao đổi kết quả tu học và trình bày những sinh hoạt trong năm vừa qua cũng như những dự án trong tương lai.

Kỳ 1: 1982 - "Học Nhẫn Học Hòa";, Long Beach, California - U.S.A.
Kỳ 2: 1983 - "Vạn Vật Thái Bình", Montreal - Canada.
Kỳ 3: 1984 - "Chung Thiền Thức Tâm", Juilly - France.
Kỳ 4: 1985 - "Ðại Hội Thanh Tịnh", Long Beach, California - U.S.A.
Kỳ 5: 1986 - "Tình Thương và Ðạo Ðức", Vancouver - Canada.
Kỳ 6: 1987 - "Lục Tự Khai Minh", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 7: 1988 - "Tết Hồi Sinh", Seattle, Washington - U.S.A.
Kỳ 8: 1989 - "Ðại Hội Long Vân", Oroville, California - U.S.A.
Kỳ 9: 1990 - "Hải Vận Hành Hương" - Bahamas.
Kỳ 10: 1991 - "Hồi Quang Phản Chiếu", Montreal - Canada.
Kỳ 11: 1992 - "Du Hành Tự Thức" - Hong Kong - HongKong.
Kỳ 12: 1993 - "Ðại Hội Tâm Linh", Bruxelles - Belgium.
Kỳ 13: 1994 - "Ðại Hội Kỳ Quang", Lake Louise - Canada.
Kỳ 14: 1995 - "Hợp Thức Hòa Bình", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 15: 1996 - "Âu Á Tương Hội", Patthaya - Thailand.
Kỳ 16: 1997 - "Hội Tụ Tâm Linh", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 17: 1998 - "Hùng Vĩ Giao Liên", Alaska - U.S.A.
Kỳ 18: 1999 - "Duyên Lành", Niagara Falls - Canada.
Kỳ 19: 2000 - "Thanh Tịnh", Prague - Czech Republic.
Kỳ 20: 2001 - "Dũng Hành", Orlando, Florida - U.S.A.
Kỳ 21: 2002 - "Khí Giới Tình Thương", Houston, Texas - U.S.A.
Kỳ 22: 2003 - "Ðại Ðồng Tu Tiến", Burlingame, California - U.S.A.
Kỳ 23: 2004 - "Tình Trời Tận Độ", Hawaii - U.S.A.
Kỳ 24: 2005 - "Hồi Sinh Sum Vầy", Singapore - Singapore.
Kỳ 25: 2006 - "Hội Tụ Vinh Quang", Bangkok - Thailand.
Kỳ 26: 2007 - "Thực Hành Chất Phác", Philadelphia, Pennsylvania - U.S.A.
Kỳ 27: 2008 - "Viễn Tiến", Montréal - Canada.
Kỳ 28: 2009 - "Khai Triển", Dallas - Texas- USA
Kỳ 29: 2010 - "Phân Minh Ðời Ðạo ", Las Vegas, Nevada - U.S.A
Kỳ 30: 2011 - "Trí Tâm Tự Thức", Du thuyền Adventure of the Sea - Valencia - Spain
Kỳ 31: 2012 - "Chung Vui Hạnh Ngộ", Garden Grove - California - U.S.A
Kỳ 32: 2013 - "Bàn Bạc Khai Thông", Du thuyền Voyager of the Sea - Sydney Úc Châu
Kỳ 33: 2014 - "Không Còn Lưu Luyến” Kuala Lumpur, Mã Lai
Kỳ 34: 2015 - " Học Và Hành” Atlanta, Georgia
Kỳ 35: 2016 - " Tâm Giao Bình Đẳng " 2016, Seoul, Nam Hàn
Kỳ 36: 2017 - " Ngũ Uẩn Giai Không " 2017, Penang, Mã Lai
Kỳ 37: 2018 - " Nhìn Xa " 2018, Montreal, Canada