• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1972-1975

Băng Giảng

Title Năm-Tháng-Ngày Location Live Streaming Download, iPhone, iPAD

Đức Thầy Luận Đạo

1972-10-21 Sài Gòn mp3

Thiết Thực của anh Bảy Tường

1972-10-28 Sài Gòn mp3

Luật Tiến Hóa

1972-11-04 Sài Gòn mp3

Bất Minh Thế Cảnh

1972-12-30 Sài Gòn mp3

Đức Thầy giảng về Pháp Luân

1973-01-06 Sài Gòn mp3

Tự Tu Tự Sửa

1973-01-13 Sài Gòn mp3

Nhất Niên Kết Thúc 01

1973-01-27 Sài Gòn mp3

Nhất Niên Kết Thúc 02

1973-01-27 Sài Gòn mp3

Khẩu Phật Tâm Xà

1973-03-09 Sài Gòn mp3

Luận Đạo

1973-03-16 Sài Gòn mp3

Trí Tâm 01

1973-08-04 Sài Gòn mp3

Trí Tâm 02

1973-08-04 Sài Gòn mp3

Huyền Thiên Sáng Tạo

1973-11-03 Sài Gòn mp3

Lòng Tham và Tiểu Đại Thừa

1974-02-10 Sài Gòn mp3

Tân Niên Quí Sửu

1974-02-17 Sài Gòn mp3

Chơn Như

1974-04-14 Sài Gòn mp3
Xôi Vô Vi 1974-04-27 Sài Gòn mp3
Mẫu Ái 175 1974-05-25 Sài Gòn mp3
Hành Pháp 01 1974-06-01 Sài Gòn mp3
Hành Pháp 02 1974-06-01 Sài Gòn mp3
Tâm Đạo 1974-06-15 Sài Gòn mp3
Mẫu Ái 179 1974-06-22 Sài Gòn mp3
Pháp Là Gì ? 1974-07-14 Sài Gòn mp3
Tình Thương 1974-08-03 Sài Gòn mp3
Thiên Địa Huy Hoàng 1974-09-21 Sài Gòn mp3
Tưởng Niệm Phật Đài 1974-09-28 Sài Gòn mp3
Quả Báu - Điạ Tiên 1974-11-24 Sài Gòn mp3
Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi 1974-12-21 Sài Gòn mp3
Vô Vi Pháp 1974-12-29 Sài Gòn mp3
Óc Vô Môn Nhân Sanh Thanh Đạo 1975-03-08 Sài Gòn mp3
Tứ Thông Bát Đạt 1975-03-15 Sài Gòn mp3
Đương Hành Thế Sự 1975-03-22 Sài Gòn mp3
Gia Đình Gia Cang 01 1975-03-29 Sài Gòn mp3
Luận Đạo 1975-03-30 Sài Gòn mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.