• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Đại Hội Quốc Tế
 

Kỳ 1: 1982 - "Học Nhẫn Học Hòa";, Long Beach, California - U.S.A.
Kỳ 2: 1983 - "Vạn Vật Thái Bình", Montreal - Canada.
Kỳ 3: 1984 - "Chung Thiền Thức Tâm", Jouis-en-Josas, Paris - France.
Kỳ 4: 1985 - "Ðại Hội Thanh Tịnh", Long Beach, California - U.S.A.
Kỳ 5: 1986 - "Tình Thương và Ðạo Ðức", Vancouver - Canada.
Kỳ 6: 1987 - "Lục Tự Khai Minh", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 7: 1988 - "Tết Hồi Sinh", Seattle, Washington - U.S.A.
Kỳ 8: 1989 - "Ðại Hội Long Vân", Oroville, California - U.S.A.
Kỳ 9: 1990 - "Hải Vận Hành Hương" - Bahamas.
Kỳ 10: 1991 - "Hồi Quang Phản Chiếu", Montreal - Canada.
Kỳ 11: 1992 - "Du Hành Tự Thức" - Hong Kong - HongKong.
Kỳ 12: 1993 - "Ðại Hội Tâm Linh", Bruxelles - Belgium.
Kỳ 13: 1994 - "Ðại Hội Kỳ Quang", Lake Louise - Canada.
Kỳ 14: 1995 - "Hợp Thức Hòa Bình", Las Vegas, Nevada - U.S.A.

Kỳ 15: 1996 - "Âu Á Tương Hội", Patthaya - Thailand.
Kỳ 16: 1997 - "Hội Tụ Tâm Linh", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 17: 1998 - "Hùng Vĩ Giao Liên", Alaska - U.S.A.
Kỳ 18: 1999 - "Duyên Lành", Niagara Falls - Canada.
Kỳ 19: 2000 - "Thanh Tịnh", Prague - Czech Republic.
Kỳ 20: 2001 - "Dũng Hành", Orlando, Florida - U.S.A.
Kỳ 21: 2002 - "Khí Giới Tình Thương", Houston, Texas - U.S.A.
Kỳ 22: 2003 - "Ðại Ðồng Tu Tiến", Burlingame, California - U.S.A.
Kỳ 23: 2004 - "Tình Trời Tận Độ", Hawaii - U.S.A.
Kỳ 24: 2005 - "Hồi Sinh Sum Vầy", Singapore - Singapore.
Kỳ 25: 2006 - "Hội Tụ Vinh Quang", Bangkok - Thailand.
Kỳ 26: 2007 - "Thực Hành Chất Phác", Philadelphia, Pennsylvania - U.S.A.
Kỳ 27: 2008 - "Viễn Tiến", Montréal - Canada.
Kỳ 28: 2009 - "Khai Triển", Dallas, TX - USA.
Kỳ 29: 2010 - "Phân Minh Ðời Ðạo ", Las Vegas - Hotel Wynn
Kỳ 30: 2011 - "Trí Tâm Tự Thức", Du thuyền Adventure of the Sea - Valencia - Spain
Kỳ 31: 2012 - "Chung Vui Hạnh Ngộ", Garden Grove - California - Hotel Mariott
Kỳ 32: 2013 - "Bàn Bạc Khai Thông", Du thuyền Voyager of the Sea - Sydney Úc Châu

 

1 Đại Hội Quốc Tế 1982 3211
2 Đại Hội Quốc Tế 1983 2927
3 Đại Hội Quốc Tế 1984 2895
4 Đại Hội Quốc Tế 1985 2960
5 Đại Hội Quốc Tế 1986 2921
6 Đại Hội Quốc Tế 1987 2944
7 Đại Hội Quốc Tế 1988 2926
8 Đại Hội Quốc Tế 1989 2926
9 Đại Hội Quốc Tế 1990 3020
10 Đại Hội Quốc Tế 1991 2936
11 Đại Hội Quốc Tế 1992 2963
12 Đại Hội Quốc Tế 1993 2818
13 Đại Hội Quốc Tế 1994 2934
14 Đại Hội Quốc Tế 1995 2832
15 Đại Hội Quốc Tế 1996 2882
16 Đại Hội Quốc Tế 1997 2893
17 Đại Hội Quốc Tế 1998 2806
18 Đại Hội Quốc Tế 1999 2948
19 Đại Hội Quốc Tế 2000 2860
20 Đại Hội Quốc Tế 2001 2929
21 Đại Hội Quốc Tế 2002 2977
22 Đại Hội Quốc Tế 2003 2873
23 Đại Hội Quốc Tế 2004 2850
24 Đại Hội Quốc Tế 2005 2975
25 Đại Hội Quốc Tế 2006 2991
26 Đại Hội Quốc Tế 2007 2846
27 Đại Hội Quốc Tế 2008 2917
28 Đại Hội Quốc Tế 2009 3114