• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Đại Hội Quốc Tế
 

Kỳ 1: 1982 - "Học Nhẫn Học Hòa";, Long Beach, California - U.S.A.
Kỳ 2: 1983 - "Vạn Vật Thái Bình", Montreal - Canada.
Kỳ 3: 1984 - "Chung Thiền Thức Tâm", Jouis-en-Josas, Paris - France.
Kỳ 4: 1985 - "Ðại Hội Thanh Tịnh", Long Beach, California - U.S.A.
Kỳ 5: 1986 - "Tình Thương và Ðạo Ðức", Vancouver - Canada.
Kỳ 6: 1987 - "Lục Tự Khai Minh", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 7: 1988 - "Tết Hồi Sinh", Seattle, Washington - U.S.A.
Kỳ 8: 1989 - "Ðại Hội Long Vân", Oroville, California - U.S.A.
Kỳ 9: 1990 - "Hải Vận Hành Hương" - Bahamas.
Kỳ 10: 1991 - "Hồi Quang Phản Chiếu", Montreal - Canada.
Kỳ 11: 1992 - "Du Hành Tự Thức" - Hong Kong - HongKong.
Kỳ 12: 1993 - "Ðại Hội Tâm Linh", Bruxelles - Belgium.
Kỳ 13: 1994 - "Ðại Hội Kỳ Quang", Lake Louise - Canada.
Kỳ 14: 1995 - "Hợp Thức Hòa Bình", Las Vegas, Nevada - U.S.A.

Kỳ 15: 1996 - "Âu Á Tương Hội", Patthaya - Thailand.
Kỳ 16: 1997 - "Hội Tụ Tâm Linh", Las Vegas, Nevada - U.S.A.
Kỳ 17: 1998 - "Hùng Vĩ Giao Liên", Alaska - U.S.A.
Kỳ 18: 1999 - "Duyên Lành", Niagara Falls - Canada.
Kỳ 19: 2000 - "Thanh Tịnh", Prague - Czech Republic.
Kỳ 20: 2001 - "Dũng Hành", Orlando, Florida - U.S.A.
Kỳ 21: 2002 - "Khí Giới Tình Thương", Houston, Texas - U.S.A.
Kỳ 22: 2003 - "Ðại Ðồng Tu Tiến", Burlingame, California - U.S.A.
Kỳ 23: 2004 - "Tình Trời Tận Độ", Hawaii - U.S.A.
Kỳ 24: 2005 - "Hồi Sinh Sum Vầy", Singapore - Singapore.
Kỳ 25: 2006 - "Hội Tụ Vinh Quang", Bangkok - Thailand.
Kỳ 26: 2007 - "Thực Hành Chất Phác", Philadelphia, Pennsylvania - U.S.A.
Kỳ 27: 2008 - "Viễn Tiến", Montréal - Canada.
Kỳ 28: 2009 - "Khai Triển", Dallas, TX - USA.
Kỳ 29: 2010 - "Phân Minh Ðời Ðạo ", Las Vegas - Hotel Wynn
Kỳ 30: 2011 - "Trí Tâm Tự Thức", Du thuyền Adventure of the Sea - Valencia - Spain
Kỳ 31: 2012 - "Chung Vui Hạnh Ngộ", Garden Grove - California - Hotel Mariott
Kỳ 32: 2013 - "Bàn Bạc Khai Thông", Du thuyền Voyager of the Sea - Sydney Úc Châu

 

1 Đại Hội Quốc Tế 1982 3101
2 Đại Hội Quốc Tế 1983 2850
3 Đại Hội Quốc Tế 1984 2816
4 Đại Hội Quốc Tế 1985 2857
5 Đại Hội Quốc Tế 1986 2842
6 Đại Hội Quốc Tế 1987 2851
7 Đại Hội Quốc Tế 1988 2845
8 Đại Hội Quốc Tế 1989 2846
9 Đại Hội Quốc Tế 1990 2916
10 Đại Hội Quốc Tế 1991 2856
11 Đại Hội Quốc Tế 1992 2864
12 Đại Hội Quốc Tế 1993 2732
13 Đại Hội Quốc Tế 1994 2855
14 Đại Hội Quốc Tế 1995 2723
15 Đại Hội Quốc Tế 1996 2793
16 Đại Hội Quốc Tế 1997 2774
17 Đại Hội Quốc Tế 1998 2729
18 Đại Hội Quốc Tế 1999 2855
19 Đại Hội Quốc Tế 2000 2761
20 Đại Hội Quốc Tế 2001 2834
21 Đại Hội Quốc Tế 2002 2879
22 Đại Hội Quốc Tế 2003 2789
23 Đại Hội Quốc Tế 2004 2763
24 Đại Hội Quốc Tế 2005 2876
25 Đại Hội Quốc Tế 2006 2883
26 Đại Hội Quốc Tế 2007 2759
27 Đại Hội Quốc Tế 2008 2840
28 Đại Hội Quốc Tế 2009 3026